DKV-Tagung 2019, 20. - 22. November 2019, Maritim Hotel Ulm